Artiklar

Framtidauppfinningar inom energiteknik

Energitekniken förändras snabbt och framtiden för vår globala ekonomi bygger på att förstå hur de paradigmskiften som sker påverkar hur vi använder energi. I denna tid av ekonomisk nedgång och ökat beroende av olja, kol och naturgas är det viktigt att utforska och förstå de praktiska och etiska konsekvenserna av övergången till förnybar energi, priserna på den framväxande tekniken och effekterna av denna övergång på samhället.

I en tid då arbetstillfällena blir allt knappare och arbetslösheten ökar stadigt i den nuvarande ekonomiska nedgången blir behovet av energilösningar ännu mer nödvändigt. Förutom den fortsatta ekonomiska oron har regeringarna antagit en rad olika lagar som i huvudsak har förbjudit ny energiutveckling, och nu senast tvingar de globala ekonomiska spänningarna vissa länder att bli självförsörjande på energi. Följaktligen kanske de typer av lösningar för förnybar energi som finns tillgängliga i dag inte räcker för att ta hand om energibehoven hos vår växande befolkning. Oavsett de frågor som regeringar och industrier står inför, behovet av genombrott, innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen, rent vatten, skapa alternativa energikällor, och i slutändan lägre elräkningar är större än någonsin. För att underlätta vår övergång till förnybar energi och för att ta itu med oron för planetens miljö, Följande artikel kommer att belysa de nuvarande utmaningarna och möjligheterna att hitta hållbara lösningar på våra energibehov. För närvarande kommer många av de trender vi ser inom sektorn för alternativa energilösningar från utvecklingsländer där regeringar och industrier ännu inte har tagit klivet in i användningen av teknik för förnybar energi. Ett antal av dessa utvecklingsländer har en stor inverkan på världens växthusgasnivåer. Detta gäller särskilt Kina, som står för omkring 60 procent av alla växthusgaser som finns i jordens atmosfär.

Energilösningar

Även om det är osannolikt att dessa länder frivilligt kommer att välja bort sina industrier, faktum kvarstår att det inte fungerar i en marknadsekonomi att bara ge upp när du har ett problem. Faktum är att många av dessa utvecklingsländer tittar på framtiden för sin industri med stor skepsis och försöker lista ut vilken teknik att använda för att producera de lösningar för förnybar energi de behöver för att behålla sin livsstil. Utvecklingsprocessen för teknik för förnybar energi kan bli kostsam. Vid denna tidpunkt är kostnaden för energilösningar fortfarande till stor del beroende av de subventioner som ges av regeringarna. På lång sikt kommer dock behovet av att minska kostnaderna för energilösningar att skapa en situation som alla parter vinner på.

Det bästa sättet att ta reda på vilka de verkliga kostnaderna och fördelarna med att använda teknik för förnybar energi är att göra en detaljerad analys av resultaten av var och en av de möjliga lösningarna. Även om det kommer att bli svårt att utvärdera alternativen på grund av de olika modeller av kraftproduktion som för närvarande finns tillgängliga, genom att få kvalitativa data från faktiska kunder, kommer det att vara möjligt att samla in insikter från människor som framgångsrikt har genomfört olika energitekniker och se hur de fungerar. I slutändan finns det två främsta hinder som måste övervinnas innan allmänheten till fullo kan dra nytta av de ekonomiska, miljömässiga och sociala fördelar som teknik för förnybar energi erbjuder. Dessa hinder omfattar att skapa ett livskraftigt och tillförlitligt elnät för försörjningsändamål, skapa ekonomi för användning av förnybar energi och utveckla den tekniska kunskapen om att utveckla lösningar för förnybar energi.

En samling texter om förnybar energi finns här solcellseffekt.se.